Nós - Candidatura Galega | Análise do programa electoral

Dende calquera televisión se pode obter información dos programas dos grandes partidos políticos. O máis difícil é atopar unha análise dos programas dos partidos que representan as autonomías do estado. Debido a isto dende Galicia Alive tentaremos facer un estudo dos partidos políticos unicamente galegos dende un punto de vista obxectivo: sacándolle posibles defectos, pedindo máis información nos puntos inconclusos e alabando as posibles iniciativas favorecedoras sen deixarnos por intereses partidistas.

Nesta entrada analizamos o programa electoral de Nós-CG que é unha agrupación política conformada por catro forzas:

 • BNG: Bloque Nacionalista Galego.
 • PCPG: Partido Comunista de Galicia
 • PG: Partido Galeguista.
 • CG: Coalición Galega.

Análise do programa

 

  • Soberanía

   Este partido ten unha visión de Galicia como unha nación e por iso alegan que se precisa unha representación propia nas Cortes. Deste xeito poderíanse incluír no parlamento español intereses e propostas galegas.

   Para lograr un mellor funcionamento de Galicia consideran necesaria a soberanía do territorio. Respaldan isto no dereito a autodeterminación das nacións e alegan a falta lexitimidade a Constitución do 1978 por proceder da ditadura.

   Tamén citan a perda de competencias das autonomías en prol do goberno español e da UE. As políticas que pretenden aprobar son as seguintes no eido da estrutura estatal e competencias de autonómicas:

   • Estado independente ou confederación.
   • Transferencia de competencias a Galicia:
    • Políticas de fomento de emprego e formación para adaptar o emprego a Galicia.
    • Marco galego de relacións laborais.
    • Xestión do réxime económico da Seguridade Social previsto no Estatuto de Autonomía.
    • Políticas de I+D+i.
    • Xestión das becas FPU
    • En relación co espazo radioeléctrico e concesión de licenzas de telecomunicación de ámbito autonómico.
    • Competencia das autoestradas AP-9 (Ferrol-Tui) e AP-53 (Santiago-Ourense)
    • Competencias de UNED, UIMP, Centro de Investigacións Científicas.
    • Xestión dos fondos públicos e as subvencións en materia de fomento deportivo e infrastutura deportiva galega.
    • TSXG máximo órgano xurisdicional.
   • Eliminar delegación e subdelagación do Goberno.
   • Supresión das deputacións provinciais.

 

  • Emprego e Xubilación

   • Loita pola equidade salarial en todo o Estado.
   • Derrogar as últimas reformas laborais.
   • Salirio máximo (10 veces superior ao salario medio do estado).
   • Aumento do emprego xuvenil.
   • Aumento salario mínimo.
   • Reducción de xornada a 35 horas semanais.
   • Aumento da cuantía por desemprego e Renda de Garantía por Desemprego para os parados de longa duración, ademáis de incluír aos Autónom@s e integrantes do Réxime Especial.
   • Suprimir ETT.
   • Rebaixas ás pequenas e medianas empresas, Mutuas de Previsión Social e cooperativas no tipo impositivo.
   • Aumentar o investimento en investigación ata chegar en 10 anos ao 3% e fomentar a I+D+i privada usando políticas fiscais.
   • Voltar a xubilación aos 65 anos ou 35 anos cotizados.
   • Revalorizar as pensión en función do IPC.

 

  • Educación

   • Aumentar as bolsas para a formación investigadora, duplicándose as axudas FPU.
   • Suprimir os artigos 3 (linguas) e 27 (educación) da Constitución.
    • Artículo 3
     1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
     2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
     3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
    • Artículo 27
     1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
     2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
     3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
     4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
     5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
     6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
     7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
     8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
     9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
     10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
   • Educación universal de 0 a 18 anos e obrigatoria de 3 a 18 anos.
   • Derrogar a LOMCE.
   • Eliminación dos concertos dos centros que segregan por sexo.
   • Ensino público, laico, gratuíto e coeducativo.
   • Conxelar taxas universitarias.

 

  • Sanidade, Xustiza e Vivenda

   • Eliminación copago.
   • Garantir o financiamento suficiente da sanidade pública.
   • Gratuidade dos medicamentos.
   • Devolución das preferentes e subordinadas.
   • Regrar as os incentivos desmedidos dos altos directivos do sector financeiro.
   • Establecer a lingua galega como de uso por defecto na Administración de Xustiza tanto nas resolucións trámites xudiciais como na relación cos e coas administradas.
   • Dación en pago.
   • Aluguer de vivendas de grandes propietarios e lexislacións dos prezos.

 

  • Natureza

   • Incentivar o uso de renovables, derrogando o imposto que afecta a estas.
   • Prohibir fracking.
   • Non ás novas plantas nucleares nin prórrogas das que xa existen.
   • Favorecer a creación de unidades produtoras de electricidade e cooperativas de consumo renovables.
   • Internalizar os custos ambientais nas actividades contaminantes.
   • Derrogar as reformas da Lei de Costas.
   • Seguimento para as capturas accidentais das especies mariñas ameazadas.
   • Demandar saneamento integral das rías galegas.
   • Demandar a xestión dun programa permanente de inspeccións e seguimento do estado e seguridade do vertedoiro con 140.00 toneladas de lixo nuclear na Fosa Atlántica a 600 km da costa galega.
   • Recoñecer a propiedade comunitaria do monte.
   • Incluír o eucalipto como especie invasora.
   • Prohibir todo tipo de acto de tortura contra os animais.

 

  • Loita contra o fraude

   Loita contra o fraude, economía soterrada, evasión en paraísos fiscais e sociedades pantalla.

   • Modificación lexislativa.
   • Incremento da inspección.
   • Regulación do sector financiero, supervisando con maior rigor entidades e axentes financieiros.
   • Eliminación da SICAV.
   • Modificar o tratamento penal para as persoas implicadas en casos de corrupción e afondar nas penas accesorias.
   • Loitar contra as portas xiratiorias e incompatibilidade de cargos.
   • Declaración de ingresos, bens e intereses dos cargos públicos.
   • Reformar a Lei de Contratos do Sector Público, o Boletín Oficial do Rexistro Mercantil e Orzamentos xerais.
   • Publicar orzamentos e gastos en prevención e extinción de incendios.

 

  • Liberdade, acción social e igualdade

   • Cancelar a reforma da Constitución española do artigo 135.
   • Derrogar a normativa da doutrina do “déficit cero”.
   • Defender a neutralidade da rede.
   • Revisar a lexislación sobre a protección e retención.
   • Restaurar o dereito á copia privada e á resdistribución de contidos dixitais.
   • Nova lei sobre consultas públicas.
   • Reforma da Iniciativa Lexislativa Popular.
   • Derrogar a “Lei Mordaza”.
   • Reforma de LOXP.
   • Modificar a lei antiterrorista.
   • Igualar os dereitos de proxenitores biolóxicos aos de proxenitores adoptantes.
   • Igualar a prestación económica nas baixas por enfermidade común durante o embarazo as prestacións por suspensión de contrato por risco para o embarazo.
   • Proporcionar unha renda durante os períodos de excedencia por coidado de fill@s.
   • Realizar unha avaliación rigorosa sobre a aplicación da Lei contra a violencia de xénero, a fin de adoptar as modificacións que sexan necesarias á vista da experiencia na súa aplicación.
   • Loita contra o maltrato á muller.
   • Apoio aos dereitos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuais, transexuais e intersexuais.

 

  • Cultura e Deporte

   • Representación internacional das seleccións galegas.
   • Mellorar instalacións de tecnificación deportiva avanzada.
   • Deducións fiscais na sección de imposto sobre a renda para os gastos de deporte derivado prescrición terapéutica.
   • Expandir a cultura galega polo estado español.
   • Destinar o 1% cultural á conservación.
   • Dereitos lingüísticos no estado no seu uso e garantía de poder facelo.
   • Actualizar a toponimia e webs oficiais.

 

  • Informática, Comunicación e Política Exterior

   • Potenciar o software libre.
   • Garantía de TV pública independente e de calidade
   • Reformular as funcións das Forzas Armadas: só para defensa.
   • Revisar a política de venda de armamento.
   • Condenar a Marrocos pola ocupación do Sáhara Occidental.
   • Recoñecemento do Estado Palestino.
   • Disolución da OTAN.

 

  • Transporte

   • Demandar o remate das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade.
   • Comisión de Investigación de Angrois.
   • Traspasar a Galicia os trens rexionais e de proximidade.
   • Mellora da A-8.
   • Transferir a Galicia a competencia das autoestradas AP-9 (Ferrol-Tui) e AP-53 (Santiago-Ourense).

 

  • Política territorial

   Cambio no modelo de estado a confederal ou estado galego independente. Dereito a autodeterminación. Ruptura democrática para que Galicia poida asumir a soberanía por medio dun proceso constituínte.

   • Dereitos das nacións dentro do estado español: deben ter os mesmos dereitos que calquera outro pobo libre no concerto mundial.
   • Mellor reparto do aportado dende o estado aos concellos debido a dispersión de poboación galega e avenllentamento. Tendo isto en conta para o reparto da Participación nos Ingresos do Estado (PIE).
   • Cambiar o fuso horario galego ao GMT 0.

 

 • Política económica

  Achagando máis quen máis ten e unha redistribución da riqueza máis xusta.

  • Políticas afastadas do neoliberalismo.
  • Contra o pago das perdas por parte da sociedade e a privatización das ganancias (rescate bancario).
  • Concerto económico.
  • Colocar intereses e propostas galegas.
  • SOBERANÍA POLÍTICA e SOBERANÍA ENERXÉTICA.
  • Invalidez da Constitución do 1978 por provir da dictadura.
  • Dereito á autodeterminación. Soberanía como algo indispensable. Loita contra a perda de competencias das autonomías en prol do goberno español e da UE.
  • Rebaixa do IVE:
   • 4% para bens e prestación de servizos ligados á cadea alimentaria, a cultura, a factura da luz e ós produtos de hixiene intíma.
   • 7% será o reducido.
   • 16%, no caso do xeral.
  • As empresas con actividades de explotación en Galicia mais domicilio social noutras comunidades terán que tributar en Galicia.
  • Novos tramos no IRPF. Maior esixencia ás rendas máis altas.
  • Para as Sociedades que superen os 100 millóns de euros aplicaráselles un 35%.
  • Pagamento das débedas dos clubes deportivos.
  • Tarifa eléctrica propia galega debido a ser excedentaria na produción eléctrica.
  • Favorecer a creación de unidades produtoras de electricidade e cooperativas de consumo.
  • Empresa pública galega en materia de enerxía.
  • Potenciar a Banca Pública e novas fórmulas de participación pública.
  • Participación nas accións da Banca logo das axudas e incluír a Taxa Tobin (grava transaccións especulativa).

Dúbidas

Logo de ler todas estas propostas aparacen certas dúbidas que deberían ser aclaradas:

 • Economía
  • De onde se sacan os datos para afirmar: “un concello galego recibe de media 196 euros por habitante mentres que no cunxunto do Estado español a media ascende a 245€”?
  • Coméntase no programa no apartado de Política orzamentaria: “O estado central ten a responsabilidade de xestionear pouco máis do 50% do gasto público, mais reservase para si o 78’6%, nun claro exemplo de recentralización da estrutura do Estado.” Que quere dicir isto e como repercute n@s galeg@s?
 • Emprego
  • Ao derrogar as últimas reformas laborais, por que outro marco laboral se substituirá?
  • Como se fará o aumento do emprego xuvenil?
  • Retomar os 45 días por ano de servizo de indemnización por despido.
  • De onde se pretende financiar o aumento do emprego xuvenil, aumento salario mínimo e aumento do emprego xuvenil?
  • Con respecto a suprimir as ETT. Cal sería o substituto?
  • Coas políticas de ingreso lograríanse cubrir as políticas encamiñadas á sociedade?
  • Revalorizar as pensión en función do IPC. Como se as arcas están baleiras?
  • Eliminar a discriminación ou penalización existentes ás persoas empregadas a tempo parcial. Aumentar as pensións e igualalas ao salario mínimo. Salario de inserción laboral. Seguimos reiterando e cuestionando o método de financiamento.
  • Políticas de impulso renovables e de aforro enerxético: como (custos) e cales?
  • No programa escríbese: “Un 25% do aforro galego – 14.000 millóns de euros ao ano – emigra para apoiar investimentos fóra da Galiza”. De onde se recolle esta información e de que xeito pasa isto?
  • Potenciar Banca Pública e novas fórmulas de participación pública. Que custo tería isto?
  • Que quere dicir o recoñecemento dos dereitos sociolaborais a mariscadoras a pé e redeiras e o recoñecemento do dereito a votar por parte dos mariñeitos galegos embarcados nas frotas de altura e grande altura?
 • Sanidade
  • En sanidade o gran problema que vemos é a financiación ao igual noutros campos.
 • Cultura e Deporte
  • Para que serve permitir a liberdade de asociación das federacións a outras entidades?
 • Liberdade, acción social e igualdade
  • Non se comenta nada con respecto a unha minoría existente como son os homes maltratados. Pretende facerse?

Despois de expoñer os puntos máis destacables do programa de Nós-CG e as dúbidas que nos xurden só recomendamos o de sempre: Le os programas e non deixes que chos conten!

2 thoughts on “Nós - Candidatura Galega | Análise do programa electoral

Comments are closed.

Verified by MonsterInsights