Da filosofía do bueno

E Galicia non cambia, segue igual. Bueno, que se lle vai facer. Poucas veces escoitei unha actitude máis covarde ante a vida ca esta.

Cando me refiro á Filosofía do Bueno, refírome a esa actitude derrotista e conformista. Unha actitude que nos leva ao afundimento e ao estancamento en todos os aspectos. Non cambia Galicia? Cambia ti primeiro. Cambia aos que están ao teu redor. Cambia o pesimismo e derrotismo por esperanza e gañas de vitoria.

Cambia o galeguiño por un férreo galaico ou guerreiro celta. Galicia non pode cambiar se non cambian as súas xentes.

Esta filosofía pesada e triste debe ser mudada, polo caso contrario, pola Filosofía do bueno positiva. Porei un claro exemplo:

Parece que chove. Bueno, vamos alá.

Esta debe ser a actitude. Se temos unha meta, debemos perseguila sen importar as condicións nas que nos atopemos. Se chove teremos que apañarnos para sacalo que teñamos que facer adiante mediante esforzó e perseverancia. Se a nosa meta é cambiar Galicia non podemos dicir:

Bueno, agora que se lle vai facer, xa é moi tarde.

MAL!!! A actitude debe ser xusto a contraria:

Bueno, non nos queda outra. Imos alá!

Xa o dixo un dos grandes físicos da historia: Se queres obter resultados distintos, non fagas sempre as mesmas cousas. Cambia!

¡Que lástima de órgao e que pena de organista!

No censo de intelectuaes que moran na nosa Terra hai unha chea deles que se asemellan ao organista de Badaxoz.

Disque algúns pasan a vida ensumidos nas Bibliotecas, para meteren no almacén da memoria todo canto se leva escrito, e que se un incendio queimase os seus libros serían capaces de reproducilos. Disque viven fóra do noso mundo e que cando morran debemos choralos, porque son sabios.

Disque algúns saben todo canto se publica en francés, inglés, alemán, ruso…, e aínda que nos seus miolos non nasceu endexamais a branca flor dun pensamento orixinal, saben catar as obras alleas e censurar as que se producen no país. Disque tolean por facer luz na escuridade, e que cando morran debemos choralos, porque son mestres.

Disque algúns afondan tanto nos problemas do esprito que non lles chegaría unha vida para daren dictame, e que nin con dúas vidas de profundación se decidirían a escrebir un libro. Disque estudan e cavilan en silencio, e que o día que morran debemos choralos, porque son pensadores.

Disque algún coñecen tan ben os arregueixos labregos e a maneira de curalos, que o día que falen haberá fartura nos agros. Disque a modestia non lles deixa abrir a boca e que cando morran debemos choralos, porque son técnicos.

Aínda queda moita fina caste pranto cando morran; mais eu quixera mellor homes de acción que loitasen polo engrandecimento da nosa Terra, sen medo ao fracaso, nin á censura, nin tan siquera ás pedradas. Porque hai que loitar e crear, e non imosperder a vida metidos nas tripas dos problemas.

Que cando un home dispoña dun órgao seipa tocalo para dar saída ás arelas do seu esprito, aínda que se rompa o aparello e teñamos que chamar por un amañador.

Castelao, Badaxoz 1935.

Da filosofía do bueno

glass-300558_1920E Galicia non cambia, segue igual. Bueno, que se lle vai facer. Poucas veces escoitei unha actitude máis covarde ante a vida ca esta.

Cando me refiro á Filosofía do Bueno, refírome a esa actitude derrotista e conformista. Unha actitude que nos leva ao afundimento e ao estancamento en todos os aspectos. Non cambia Galicia? Cambia ti primeiro. Cambia aos que están ao teu redor. Cambia o pesimismo e derrotismo por esperanza e gañas de vitoria.

Cambia o galeguiño por un férreo galaico ou guerreiro celta. Galicia non pode cambiar se non cambian as súas xentes.

Esta filosofía pesada e triste debe ser mudada, polo caso contrario, pola Filosofía do bueno positiva. Porei un claro exemplo:

Parece que chove. Bueno, vamos alá.

Esta debe ser a actitude. Se temos unha meta, debemos perseguila sen importar as condicións nas que nos atopemos. Se chove teremos que apañarnos para sacalo que teñamos que facer adiante mediante esforzó e perseverancia. Se a nosa meta é cambiar Galicia non podemos dicir:

Bueno, agora que se lle vai facer, xa é moi tarde.

MAL!!! A actitude debe ser xusto a contraria.

Bueno, non nos queda outra. Imos alá!

Xa o dixo un dos grandes físicos da historia: Se queres obter resultados distintos, non fagas sempre as mesmas cousas. Cambia!